Om Femfingerstaktik

Femfingerstaktik

(English below)

STRIKE BACK är en massaktion som använder sig av femfingerstaktik.

Med massaktion menar vi, att samla så många människor att delta i en aktion med ett gemensamt mål. Femfingerstaktik är ett sätt för att flera olika aktioner med olika taktiker kan användas vid samma tillfälle, och ha samma mål. Ett smart sätt för att alla ska känna att de kan göra det de vill och känner sig trygga med, och samtidigt uppnå ett gemensamt mål.

Det finns också en aktionskodex som sätter ramar för vad som kan ske under Strike Backs flagg, för att göra det ännu tydligare och tryggare.
Vi öppnar ett fönster för civil olydnad i Stockholm city, för att försvara strejkrätten.

Taktiken har använts framgångsrikt vid t ex toppmöten och klimataktioner det senaste decenniet i Europa.

25/8 använder vi oss av taktiken så här:
Efter manifestationen på Norra Bantorget kommer ett antal (alltså inte nödvändigtvis fem) fingrar samlas upp och stråla ut från platsen.
Fingrarna är färgkodade så det är tydligt vilket finger som är vilket. Alla fingrar kommer ha gjort sin egen planering i förväg och delat med sig av den offentligt, så att alla som vill vara med vet vad de kommer att göra – öppenhet är ett nyckelord.
Väl utstrålade från Norra Bantorget genomför alla sina planerade aktioner/manifestationer/spex/strejker/ blockader/allt vad de kan tänka sig tillsammans med alla intresserade från demonstrationen.

Nätverket Strike Back fungerar som en samordningsgrupp.
De olika fingrarna planeras av olika organisationer eller grupper som vill.
Vill du och dina vänner/ fack/ grannar osv göra något 25/8, kontakta oss så kan vi hjälpa till att sprida ert event och sätta er i kontakt med andra som också vill göra saker.

Du som vill delta utan att ha varit med och planerat ett finger, håll utkik på Strike Backs hemsida eller facebooksida för att se vilka fingrar som dyker upp.
Se till att ha koll på vilken färg fingret har, om du behöver ha med dig någonting, var ni ska samlas, och om det är något mer planerarna uppmanar till.

Vi har valt att använda oss av femfingerstaktiken för att vi tror att det är bra sätt att uppnå en stor bredd och mångfald under aktionen.
Det tycker vi är viktigt eftersom det handlar om en stor och viktig demokratifråga som berör så många, vi vill därför möjliggöra för deltagare att belysa situationen från mängder av olika vinklar, samtidigt som det inte hindrar personer med olika förutsättningar att delta – femfingerstaktiken vänder vår mångfald till en styrka!


Five-finger strategy

STRIKE BACK is a mass action that uses the five-finger strategy.

With the term mass action we mean gathering as many people as possible to participate in an action with a common goal. The five-finger strategy is a strategy that allows multiple actions that deploy different tactics but share the same goal to be used at the same time. It is a smart way for everyone to do whatever they want and feel safe in it while achieving a common goal.

There is also an action code that sets the framework for what can happen under the Strike Back´s name so as to make it even clearer and safer.
We initiate an action of civil disobedience in the city of Stockholm to defend the right to strike.

The strategy has so far been used successfully at, for example, summits and environmental actions in Europe during the last decade.

On 25/8 we use the above strategy as follows:
Following the manifestation on the Northern Bantorget, a number of (therefore not necessarily five) fingers will gather and disperse from the site.
The fingers are color-coded so as to know what each finger stands for. All fingers will do their own planning in advance and share it publicly for those who want to know what is happening during the day - openness is a keyword.

Radiating from Norra Bantorget, we will all conduct our planned actions, manifestations, spex, strikes, blockades and all you can imagine together with those interested in the demonstration.

The Strike Back network serves as a coordination group.
The different fingers are planned by different organizations or groups that want to do so. If you want to do something with your friends, union, neighbours etc. on the 25/8, contact us and we can help spread your event and get you in touch with others who also want to participate.

If you want to be a part of the action without planning a «finger», check out the Strike Back website or facebook page to see which fingers show up.
Be sure to check what colour your finger has, in case you need to bring something, to know where to gather, and if there is anything else the plans call for.

We have chosen to use the five-finger strategy because we think it is a good way to achieve plurality and diversity during the action.
We think this is important because it is a major democratic issue that concerns so many of us, so we want to enable participants highlight the situation from different perspectives, while not hindering those with different prerequisites from participating – the five-finger strategy turns our diversity into strength!

Om Femfingerstaktik
Share this